top of page

Lagledelsen

 

Lagledelsen består av lagleder(e), trener(er) og assistenter. Disse rollene er godt definert og alle personer skal være godkjent av klubben igjennom formelle rutiner som gir ansvar, kompetanse og kontroll av politiattest. De enkelte rollene i lagledelsen er beskrevet under.

Jenter og gutter i hvert årskull danner en treningsgruppe og det bør være en overordnet hovedtrener som koordinerer treningene med øvrige trenere og passer på at trener stiller og at nødvendige beskjeder gis til både lagledelsen og spillere.

Lagleder, eventuelt trener, må sørge for at nye lagledere, trenere og assistenter meldes inn til klubben. Alle frivillige skal meldes inn til fotball styret på mail: fotball@shiul.no

 

Lagledere og trenere skal:

 

 • Holde seg generelt oppdatert på klubbens nettsider. www.shiul.no og www.shiulfotball.no

 • Være godt kjent med innholdet i Klubbhåndbok m/veileder samt Sportsplan. Kjenne til Fair-Play og hva dette innebærer.

 • Samarbeide med hverandre, og ha nødvendig kontakt med sportslig utvalg, og andre relevante roller i klubben.

 • Holde kontakt med, og samordne informasjon til foreldre.

 • Sammen organisere kamper både før sesongstart, og i sesong og gi informasjon om kamper til spillere og foresatte. Samt melde inn treningskamper til fotball styret  fotball@shiul.no 

 • Gjennomføre foreldremøte med foresatte, møte før sesong, og møte etter sesong.

 • Møteplikt på ledermøter/trenerforum.

 • Nominere kandidater til sone samlinger til sportslig ledelse.

 

Trener skal:

 

 • Planlegge og gjennomføre treninger i tråd med klubbens sportsplan.

 • Ansvarlig for uttak av spillere til alle lagets kamper i henhold til klubbens sportsplan og NFFs reglement på de enkelte alderstrinn.

 • Avklare treningskamper, seriepåmelding og turneringer i samarbeid med lagleder og melde dette inn til klubbens påmeldingsansvarlig.

 • Treningen skal være planlagt, målbevisst og tilstrekkelig variert og følge anbefalinger i klubbens Sportsplan.

 • Treneren skal samarbeide positivt med øvrige lag og trenere ved hospitering og ikke legge hindringer for at spillere kan benyttes på eldre/yngre lag i klubben, så lenge dette gjøres ihht. NFFs reglement.

 

 

 

Lagleder skal:

 

 • Innhente personalia opplysninger om spillere på laget. Alle lag skal ha oppdatert registrering innen 31. jan. hvert år (før fakturering fra hovedgruppa) og sende dette til fotball styret.

 • Melde fra om spilleroverganger til overgangsansvarlig.

 • Sørge for nødvendig utstyr i forbindelse med kamper.

 • Ansvarlig for at tildelt materiell blir behandlet på en forsvarlig måte.

 • For barnelag settes kamptidspunkt opp av NFF Akershus. Dette vil også kunne gjelde ungdomslag.

 • Gjestende lag skal kontaktes i god tid og senest en uke før kampavvikling. Sende dommer en liten påminnelse, fortrinnsvis dagen før kamp.

 • Bistå dommeren slik at kampen kan avvikles presis.

 • Registrere på dommerkortet spillere som benyttes under kamp. Samt legge inn hendelser i Min fotball ved kretskamper.

 • Møteplikt på ledermøter.

 • Foreta utdeling av utmerkelser på års avslutning (barnelag).

 • Formidle informasjon til alle spillere/foresatte på laget, deriblant om dugnader.

 • Fra Fotball styret få baller, drakter og annet utstyr til laget.

 • I samarbeid med trenere, delta på aktuelle sonemøter før sesongstart.

 • Ha oversikt over spillere på laget og holde SPOND oppdatert (innføring/opplæring fås i klubben).

 

Praktisk lagledelse

 

Spillernes lagtilhørighet

 • Fram til og med 16 år skal årsklasser så langt som mulig holdes intakt.

 • Spillerne på barne- og ungdomslag skal prioritere eget lag i trening og kamp, men kan i tillegg få tilbud om hospitering til andre lag.

 • Dersom et lag ønsker å benytte en spiller fra et annet lag skal lagledelsen samt Sportslig ledelse for dette laget kontaktes før vedkommende spiller kontaktes og benyttes.

 

Turneringer

 • Klubben dekker påmeldingsavgift for inntil to turneringer, for hvert lag.

 • Barnelag kan reise innenlands på turneringer (bortsett fra Sverige), ungdomslag kan reise utenlands.

 • Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning, skal avkreves politiattest, klubben anser at ordningen også omfatter frivillige som er med på lengre reiser/turneringer (mer enn én helg).

 • Ved overnatting når 10 år og eldre skal ansvarlig voksen være av samme kjønn, kvinner ved jentefotball, og menn ved guttefotball.

 

 

 

Foreldremøte

 • Lagledelsen avholder foreldremøte før sesongen og etter sesongen. Lagledelsen har møteplikt. Lagledelsen bør ha et forberedende møte for begge foreldremøtene.

 • Det skal settes mål før sesongen, både sportslig og sosialt. Etter sesongen tas en oppsummering av sesongen som var hvor man vurdere om målene ble nådd.

 • Foresatte oppfordres til å melde inn saker til møtet.

 • På møter informes om:

  • Idrettens skadetelefon

  • Faste aktiviteter

  • Fair play

 

 Spillerlisens

 • Spillerne som spiller seniorfotball, må betale egen lisens til Fotball gruppa.

 • Veteran/Old boys/Gutt50 er dekket av felles lisens

 

Spilleroverganger

 • NFFs angir hvordan en skal forholde seg ved spilleroverganger.

 • Lagledelsen tar kontakt med overgangs ansvarlig i hvert tilfelle for å sikre at overganger skjer på en betryggende måte.

 

Treningstider  

Blir lagt ut på klubbens hjemmeside Treningstider

 

Kampoversikt

 • For voksne og ungdomslag finnes oppsatte kamper på kretsens sider.

 

Kampavvikling

 

Rettiingslinjer for Fairplay skal følges. Se egen veiledning klubbens Hjemmekamper

Lagledelsen er ansvarlig for at lagene møter til de oppsatte/avtalte kamper

 • Kontakt bortelag i god tid og avklar bl.a. draktfarger.

 • Sjekk motstanders draktfarge, og avtal med motstander hvordan dette løses i praksis (reservedrakter/spill med markeringsvester)

 • Fyll ut dommerkortet for 13 år og eldre, sjekk det og signer etter kampen

 • Hjemmelaget melder inn kampresultat vha FIKS eller app’en Min Fotball (gjelder fra og med 12år 9’er).

 • Endres kampdag etter avtale med motstander for lag over 12 år, skal melding gis NFF Akershus.

 • Dersom kampen ikke avvikles/motstander ikke møter, skal NFF Akershus ha melding snarest mulig

 • Lag som ikke møter til kamp får bot fra NFF Akershus, dette må unngås.

 

 

 

 

 

Forsikring og skader

 

 • Lagledelsen må sette seg inn i rutiner for utfylling av skademelding, samt enkel skadebehandling. Info ved skade

 • Leggskinn skal brukes!!!!

 • Alle spillere over 12 år er forsikret gjennom NFF sine skadeforsikringer, for spillere under 12 år gjelder klubbforsikring.

 • Sjekk NFF sine hjemmesider ang forsikring, https://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/

bottom of page