top of page

Sportslig ledelse

Klubben skal ha en sportslig ledelse som har et viktig operativt ansvar for den sportslige aktiviteten i klubben. En tydelig sportslig ledelse og sportsplan er avgjørende for å sikre kvaliteten i aktiviteten på feltet. Videre sikre etablering av strukturerer og sportslige planverk samt sikre implementering og videreutvikling av planverkene.

Sportslig ledelse jobber tett med og rapporterer til fotball styret. Det er ønskelig at personer i sportslig ledelse har gjennomført NFF Fotballederkurs 2, der sportslig ledelse er en av kursmodulene. Videre at sportslig ledelse deltar på relevante møteplasser i regi av krets og forbund.   

Vi har delt inn sportslig ledelse på følgende måte: Jr ansvarlig har ansvar for 6-16 åringene, og Sr ansvarlig for Junior og senior.

Sportslig utvalg i SHIUL består av: Sportslig ansvarlig Jr, Sportslig ansvarlig Sr, Fair-Play ansvarlig og Trenerveileder/ Spillerutvikler.

 

Mandat:

Fastsetter klubbens målsetninger og sportsplan og legger dette frem for godkjenning i fotballstyret, og har ansvaret for at målsetninger og sportsplan blir fulgt opp av klubbens trenere. Det er viktig at klubben er «Sjef» i forhold til sportslig aktivitet og utvikling.

Styret setter agenda for hvilke saker sportslig ledelse skal jobbe med.

Sportslig ledelse har ansvaret for det sportslig budsjettet i klubben, og holder seg innenfor rammene fastsatt av fotball styret.

 

 

Oppgavene til sportslig utvalg er:

 • Ansvar for å implementere, følge opp og videreutvikle klubbens sportsplan.

 • Håndtere avvik fra sportsplanen.

 • Ansvar for å sikre kompetanse hos klubbens trenere gjennom kompetanseplan.

 • Løse problemstillinger/utfordringer knyttet til differensiering og hospitering.

 • Ansvar for lagsinndeling.

 • Overordnet ansvar for nominering av spillere til sone/kretstiltak.

 • Ansvar for gjennomføring av minimum to trenerforum pr år.

 • Rekruttering av trenere.

 • Følge opp fotball-SFO og akademiet sammen med trenerveileder.

 • Være bindeleddet mellom Trenerveileder og fotball styret.

 • Arbeide tett med Fair-play ansvarlig med å implementere Fair-Play begrepet i alle lags spillere, foreldre, trenere og støtteapparat.

 • Være en synlig del av klubben, være innom alle lag minst 2 ganger i året.

 • Være bindeleddet mellom lagene og Fotball styret. SU er en gruppe oppnevnt av fotball styret og rapporterer hit.

 • Tett oppfølging av nye lag sammen med både Rekrutteringsansvarlig og Trenerveileder. Bistå ved behov.

 • Hovedansvar for at alle lag har kompetente personer rundt lagene.

bottom of page