top of page

Rekrutteringsansvarlig

SHIUL Fotball har en rekrutteringsansvarlig som til enhver tid ser på muligheten for å tilføre klubben flere, spillere/lag.

Rekrutteringsarbeidet er en av de viktigste aktivitetene for SHIUL Fotball.

En god rekrutteringsplan sikrer at spillere og foreldre som kommer inn i klubben, får en god start.

Rollebeskrivelse:

Rekrutteringsansvarlig (RA) rapporterer til Sportslig ledelse og styret i SHIUL Fotball. Og har  det overordnet ansvar for rekruttering til barnefotballen, med spesielt fokus på ny oppstartede lag. Spillere til SHIUL Fotball rekrutteres fra skolekretsen Bråte Skole, barnehagene Plommehagen og Bråtebakken.

Rekruttering til eksisterende lag i klubben er hovedsakelig knyttet til hver enkelt lags trenere og lagleder, men RA vil i samarbeid med klubbens Fotballens styre, og sportslige ledelse bistå med råd.

For rekruttering til eldre lag, spesielt spillere fra andre klubber, vil RA fungere i en potensiell rådgivende rolle. Ansvaret her ligger hos Sportslig ledelse avhengig om det gjelder barn og ungdom eller seniorfotballen. Sportslig ledelse samarbeider med lagets trener på de eldste lagene i klubben.

Se for øvrig klubbens rekrutteringsplan for nærmere strategi.

(Legg ved link til Rekrutterings plan)

Hovedansvar:

Klubben har utviklet en rekrutteringsplan som RA har ansvaret for at oppdateres og utvikles årlig, at den følges og at rekrutteringsaktiviteter blir iverksatt.

RA bidrar med nye forslag til rekrutteringstiltak i nærmiljøet.

 

Om rollen:

Rollen bør innehas av en person som har vært i klubben noen år og som har inngående kjennskap til stedets- og klubbens verdier og drift.

Det er viktig at rollen har en pedagogisk tilnærming til oppgavene.

Rollen bør ha, eller være villig til å ta, minimum Grasrottrenerkurs 1.

Oppgaver ved rekruttering til nye lag:

Lage og etablere informasjonsmateriell som sendes til aktuelle spillergrupper (herunder barnehager, barneskoler og ballskole) senest innen en gitt dato hvert år, herunder også å besørge informasjon i klubbens kanaler (Facebook, hjemmeside).

Ansvar for å kalle inn til informasjonsmøte om fotballgruppa.

Til foreldremøtet må relevant informasjon om fotballgruppa gis, herunder aktuelle treningstider og baner.

Organisere og planlegge aktiviteter i oppstartsfasen. RA samarbeider med trenerveileder ved oppstartslag.

I ettertiden skal RA:

Være tilstede på utvalgte treninger.

Sammen med Fotball gruppens administrative- og sportslige ledelse å sørge for god organisering rundt laget: trenere, hjelpetrenere, lagleder, og andre nødvendige roller.

Sørge for, sammen med Sportsligansvarlig junior/senior, at utstyr og materiell er på plass ved oppstart.

Gjennomføre i samarbeid med Treneveileder, et eget evalueringsmøte med trenere/lagleder på oppstartslag, ved slutten av den første sesongen.

bottom of page