Kampvertens oppgaver

Kampverter ved hjemmekamper for SHIUL.

 

Det følgende er et sammendrag av NFFs retningslinjer for kamper i «koronaperioden». Reglene er oppdatert pr 04.08.2022. Referanser til Fotballens koronahåndbok: FKH med sidetall. Referansene er ment som hjelp i tilfelle tvil om hva som gjelder.

 

Generelt. FKH s 7. Deltagerne skal alltid forholde seg til:

Syke personer skal holde seg hjemme

God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.

Holde minst én meters avstand og redusere kontakt mellom personer utenfor kampen også ved reise til og fra.

 

Definisjoner. FKH s 7:

Med anlegget menes summen av baner, innbyttersoner, publikumssoner, garderober, kiosk o.l.

Med banen menes kamparealet og innbyttersonene.

 

Regler for baner og anlegg. FKH s 7 og 10:

Det kan avvikles flere kamper samtidig på samme fotballanlegg, men de (banene) skal være separate og tydelig adskilt fra hverandre med minimum to meter inkludert innbyttersoner og publikumssoner.

Det kan avvikles treninger samtidig med kamper på samme fotballanlegg, men de skal være separate og de skal være tydelig adskilt fra hverandre.

Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater.

Det totale antall personer på fotballanlegget samtidig skal ikke overstige 200 stk. Dette gjelder spillere og publikum. Funksjonærer som står for gjennomføring av kampen regnes ikke som en del av deltagerantallet.

På en bane kan det være maks 50 personer totalt. Dette er alle personer uansett funksjon.

 

 

Kampvertens ansvar (FKH s 7):

 

Registrering av alle som er til stede

Alle på banen skal registreres. Hvert lag er ansvarlig for registrering av sine spillere, trenere og ledere. Hjemmelaget er i tillegg ansvarlig for at dommerne er registrert.

Hjemmelaget, ved kampvert, er ansvarlig for å føre lister over publikum med kontaktinfo for mulig smittespredning (FKH s 7). Hvis det er praktisk mulig kan registrering av bortepublikum overlates til bortelaget.

Etter kamp leverer lagene listen til kampverten. (Koronahåndboka, Sjekkliste før, under og etter kamp) 

Lister til utfylling ( navn, telefon nr og E-post ligger i ferdige mapper inne på Sebra stua.

Utfylte lister legges på Sebra-rommet. Fair play-ansvarlig tar vare på dem i minst 10 dager.

Avstand:

Kampverten er ansvarlig for at det lages tre særlige avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser hvor trenere, innbyttere og publikum skal oppholde seg.

Hjemmelaget, ved kampvert er ansvarlig for å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele kampen (FKH s7).

 

Andre oppgaver for kampvertene:

Vi tar sikte på å ha to kampverter på hjemmekampene. Den ene sørger for oversikt og føring av lister over publikum, den andre tar seg av vanlige kampvertoppgaver i tillegg til å:

Administrere våtservietter og sprit til håndhygiene. Deltagere, trenere og lagleder får våtserviett og skylles med sprit før og etter kamp.

Passe på håndsåpe og toalettpapir på WC samt passe på tilstanden.

Sprite av ballen før og etter kamp.

Forsterket renhold regner vi som gjennomført ved at toaletter og eventuelt garderober rengjøres grundig hver dag, samt at kampvert inspiserer toaletter og rydder/rengjør ved behov.

Kampvertens oppgaver:

Hjemmelaget skal stille med kampverter til alle kamper i barne- og ungdomsklasser i regi av kretsen

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen.

Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair-play, og også være en støttespiller for dommeren. Kampverten har på gul kampvert-vest, og har med seg foreldrevettkort.

Organisering av kampvertoppgaver

 • Fotballgruppas Fair-play ansvarlige har overordnet ansvar for kampvertene.

 • For hvert lag er lagleder ansvarlig for opplæring og oppnevning av kampverter

 • Kampvertene har en viktig rolle som krever noe erfaring og rutine

 • Det bør være derfor et begrenset antall personer for hvert lag som deler på kampvertoppgavene

 • Kampvertene må være «til stede» i kampen og ikke glemme kampvertoppgavene

 • Selv om kampverten under de fleste kamper har en tilbaketrukket rolle, må kampvert være klar til å utøve en viss myndighet

 • Kampverten skal ha foreldrevettkort som deles ut som en påminnelse når det er nødvendig

 • Ved behov kontaktes/tilkalles representant for sportslig ledelse

Før kampen:

 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.

 • Ønske velkommen begge lag og dommer.

 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møte.

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.

 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113

Under kampen:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.

 • Prate med dommer i pausen.

 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.

 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen og på riktig side av banen

 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

Etter kampen:

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen

 • Takke begge lag og dommer

 • Rydde rundt banen etter kampslutt

 • Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller sportslig ledelse hvis det oppsto uønskede hendelser før, under eller etter kamp

 

Kampvertens oppgaver i forbindelse med turnering:

Kampvertene er viktige for å gjøre turneringen til en god opplevelse for store og små - og øker sjansen for at gjestende lag kommer tilbake neste år.  

Før turneringen

 • Arrangør utnevner en kampvertansvarlig som setter opp en passende gruppe kampverter i forhold til antall baner og antall kamper. 2-3 timers vakter kan være passende.

 • Kampvertene samles i forkant av turneringen der ansvar og oppgaver gjøres tydelige – jfr. kampvertregler.

 • Arrangør må kommunisere kampverter og deres rolle tydelig i invitasjon og i all senere info til påmeldte lag.

Under turneringen:

 • Kampvertansvarlig samler alle kampverter til et morgenmøte. Vester og kort deles ut og vaktliste gjennomgås.

 • Kampvertene utfører sine gjøremål jfr. kampvertreglene.

 • Arrangør kan bruke høyttaleranlegget til å gjøre alle oppmerksomme på kampvertene

 • Kampvertene kan utgjøre juryen til kåring av Fair play-priser der det er aktuelt.

 

Etter turneringen:

 • Kampvertansvarlig samler alle til et evalueringsmøte

 • Et notat fra møtet leveres til ansvarlig arrangør.

 

Spørsmål om uklarheter og forslag til forbedring rettes til: Fair play-ansvarlig Trond Helle Bergsjø. Åsenveien 4, tlf: 913 48 485, e-post: tbergsjo@online.no

kampvert.jpg